Žádost na Odbor životního prostředí SMK

Žádost v tomto znění jsem dnes odeslal níže uvedenému, abych eliminoval děsné jednání jeho podřízených:

 

Statutární město Kladno

Odbor životního prostředí

nám. Starosty Pavla č. 44

272 52  KLADNO

k rukám vedoucího odboru: Ing. Radovana Víta

 

Žádost o povolení opravy zvukové clony.

 

     Byl jsem pověřen členy SV Jerevanská 2599-2602, Kladno, abych Vás požádal o zvážení rozhodnutí pracovnice odboru, kterého jste vedoucím. Dovolte, abych Vás nejprve informoval o stavu věci, se kterou zjevně není seznámena pracovnice Odboru životního prostředí, a přesto ve věci rozhodla.

Jedná se o pozemek parc. č. 2867/1, Kladno Kročehlavy, na kterém je v části přiléhající k místní komunikaci v ulici Arménská od roku 2002 vybudována zvuková clona formou výsadby devíti lip stříbrných, doplněných okrasnými keři v souladu s osadbovým plánem. Tato byla dlouhodobě projednávána a následně schválena pod. č.j. ŽP-1250/2002-246-Mi. Byla zvolena jako vhodnější náhrada odclonění našeho domu č.p. 2599-2602 protihlukovou stěnou. V této době se zde projednávala výstavba obchodního centra a zásadní změna územního plánu. Pod předmětným vyjádřením jste podepsán osobně, kdy tuto záležitost vyřizovala paní Mikulecká. Oprávněnost naší žádosti byla následně potvrzena i vypracovanou hlukovou studií firmou Projektinvest s.r.o. v době výstavby OC Oáza v roce 2008.

Vzhledem k délce výkonu vaší práce v této pozici jste jistě důkladně seznámen se situací v místě, kde v posledních letech probíhá a ještě dlouho probíhat bude masivní výstavba bytových domů, které budou situovány bezprostředně za místní komunikací v ul. Arménská. Čímž zcela jistě dojde k dalšímu navýšení hluku v místě. V současné době zde provádí výstavbu investor fa. V-Invest, který z důvodu napojení šesti bytových domů na centrální vytápění a vodovodní řád, na jemu určené trase stavebním úřadem vykácel část keřů a jednu vzrostlou lípu.

Jelikož jsem se účastnil předmětného stavebního řízení, ve které jsem podal námitky došlo k dohodě s investorem, který se mj. zavázal, že uvede tzv. zvukovou clonu do původního stavu výsadbou 2-3 stromů doplněných keři. Což bylo naší majoritní podmínkou, jelikož je nutné si uvědomit, že členům našeho společenství již došla trpělivost s tichým souhlasem pracovnice odboru životního prostředí zodpovědné za toto území s tím, že každý investor v minulosti, který prováděl výstavbu v okolí OC Oáza, který vždy napojoval vodu a teplo tímto místem nikdy toto neuvedl do původního stavu, ačkoli rozryl a pokácel co mu stálo v cestě a to včetně povrchu komunikace.

Navíc když si uvědomíte, že majitel autosalonu V-Group pan Vlček pokácel všechny stromy ve stáří více jak 40 let situované na tomto pozemku města (vč. jedné lípy, která byla součástí clony), že protiprávně jeho stavba stojí na tomto pozemku, že na tomto pozemku vybudoval chodník v rozporu s projektovou dokumentací. Část tohoto pozemku, který si pronajal protiprávně oplotil, přičemž na tomto zatravněném pozemku, kde se při dešti vytváří laguna dlouhodobě parkuje mnoha vozidly 5,0m od oken našich bytů, nezbývá než souhlasit s názorem většiny členů našeho SVJ, kteří nevěří v nestrannost úředníků. Jednoznačně však tito neplní své povinnosti při správě cizího majetku, jak jim ukládají právní normy.

Ale přejděme k věci samotné. Dnes byla pracovnice OŽP, která právě zastupovala pí. Martínkovou kontaktována zástupkyní investora pí. Hlaváčovou s žádostí, o vyjádření k výsadbě stromů formou náhrady tato kategoricky uvedla, že se v tomto místě nic sázet nebude. A zároveň požádala paní Hlaváčovou o výsadbu stromů zcela na jiném místě na rozhraní ulic Litevská a Jerevanská, načež své podmínky upřesnila v emailu. Jednání této pracovnice považujeme za zcela nehorázné, která opravu věci stavbou dotčené, přesune na místo stavbou nedotčené.

Vážený pane byl bych velice rád, aby jste se přijel k našemu domu podívat, aby jste se sám přesvědčil, že pouze nemluvíme, že si pouze neztěžujeme, že se na zakoupených případně pronajatých pozemcích v okolí našeho domu snažíme vybudovat důstojné životní prostředí. Každý týden provádíme údržbu a úklid i na výše uvedeném pozemku a to více jak 20 let, protože majitel to nedělá.

A pak si ověřte kolik investic město Kladno věnovalo za posledních 15 let bezprostředně této lokalitě, nepočítaje soukromé investory.

Až si ověříte tyto skutečnosti, jistě se jako správný člověk na správném místě zasadíte pro změnu špatného rozhodnutí své podřízené a povolíte opravu zásadně poškozené clony, která naše oči a uši jako již jediná odděluje od betonu a plechového moru, kterého by měl býti urputným odpůrcem především pracovník odboru životního prostředí.

Předem děkuji za včasnou odpověď.

Zřízení kolárny v č.p. 2602

Jelikož je kolárna v č.p. 2602 dlouhodobě přeplněná a aktivní uživatelé, když s kolem vyjedou po návratu nemají kam kolo umístit bylo rozhodnuto, že se z místnosti pro kočárky, která nebyla v posledních letech vůbec využívána zřídí taktéž místnost pro kola. Abychom předešli dalšímu nešvaru, kdy si majitelé drahých kol, především elektrokol tyto přepravují výtahem do bytu ( a tyto tím trpí) bude místnost bývalé kočárkárny využita pro umístění pouze dražších kol a kol aktivních uživatelů, což čítá cca. 4 až 5 rodin, které si budou navzájem důvěřovat. Tyto všechna svá kola přemístní se stávající kolárny do této místnosti a tím dojde k uvolnění prostoru pro ostatní členy.  Jelikož kapacita bývalé kočárkárky je omezena na počet cca. 12 kol místopředseda výboru pan Ureš oslovil Studničkovi, Havlovi, pí. Kolaříkovou, kteří si přesunou všechna svá kola a koloběžky z kolárny do kočárkárny a nadále ji budou výhradně využívat. V budoucnu lze zřídit v této místosti i přípojné místo pro nabíjení elektrokol, jako je tomu již v č.p. 2600. Podmínkou je, aby se uživatelé následně dohodli na úhradě spotřebované elektřiny, jelikož je tato měřena pouze jedinými odečtovými hodinami.

V případě, že někdo bude mít v budoucnu přítůstek v rodině a bude chtít svůj kočárek ukládat do kočárkárky bude mu toto samozřejmě umožněno. Toto však není na programu dne, jelikož většina aktivních uživatelů kočárků si tyto přepravuje výtahy do bytu nebo je parkují před byty, čímž ztěžují provádění úklidu. I když se to dá z pohledu matky pochopit. 

Pro informaci uvádím, že již před několika lety bylo na shromáždění rozhodnuto, že klíče od společných prostor budou mít k dispozici pouze členové, kteří je aktivně využívají. Důvodem je přehlednost, větší důvěra si do tohoto prostoru uložit svůj majetek a především skutečnost, že se z tohoto prostoru nestane skladiště nepotřebných věcí, jak tomu bylo v minulosti.

K 8.5.2022 byla z výše uvedených důvodů v místnosti bývalé kočárkárny vyměněna vložka za bezpečností, aby nebylo možné vyhotovit kopii klíče. Výše uvedené rodiny obdrží od pana Ureše 2ks klíčů. 

Využiji této příležitosti a požádám všechny, aby si různé boby, sáně apod. ukládali do kolárny pouze v daném období a mimo něj si tyto ukládali do  svých sklepních kójí!

 

 

Nabídka protislunečních fólií

Kladenskou firmou Ljubava Plus s.r.o. našemu SVJ byla vypracována nabídka na polep oken protisluneční a zdradlovou fólií.

Jak jsem avizoval již na WhatsAppu pro ukázku byly fólie se střední zrcadlovostí, které pohlcují UV vylepeny do oken přízemního bytu v č.p. 2600 vlevo od vstupu (byt Pluskalových), kde si můžete prohlédnout jejich vzhled a funkčnost. 

Nabídka obsahuje pouze dvě varianty fólií, těchto však firma nabízí velkou škálu. V případě, že bude v našem SVJ více zájemců cena bude samozřejmě ponížena o skupinovou slevu.

Nabídka proslunečních fólií

 

Zde je i nabídka na množstevní slevy v číslech:

Normální cena za celý 3+1 byt  4789 Kč

Pří objednaní SVJ od 1-5 bytů cena 4 689 Kč/ byt
od 5 – 10 bytů, cena  4 454 Kč/ byt
od 10-15 bytů, cena 4 310 Kč/ byt
 od 15 a více 4 214 Kč/ byt
Ceny jsou bez dph
 
V případě zájmu prosím napište SMS  na 777946437 nebo email kveton.svj@seznam.cz