Výmalba vchodu č. 2602 – konec října 2022

Jelikož většina bytů v č. p. 2602 byla rekonstruována a o žádné další zamýšlené rekonstrukci jsem nebyl informován, přičemž při těchto došlo k rozsáhlému poškození štuků a výmalby, provedeme celkovou výmalbu společných prostor tohoto vchodu. Tato byla plánována již před dvěma lety, kdy se však na shromáždění SVJ rozhodlo, že v té době postačí provedení omyvatelného nátěru v přízemí a prvním nadzemním podlaží a další patra se budou malovat postupně dle jejich stavu.

Na konci měsíce října 2022 započne výmalba všech pater tohoto vchodu ve směru od 8. podlaží. Tuto bude provádět firma Brož a syn, kteří prováděli výmalbu našeho domu již v minulosti. V rámci této bude prováděn i nátěr zárubní komor a v případě souhlasu majitele bytu i zárubní bytů. U komor vodou ředitelnou barvou odstínu jako je na zábradlí a u bytů emailem ve stejném odstínu.

Proto důrazně žádám všechny, aby své květiny umístěné okolo obvodových zdí společných prostor odstranili. Přesto, že mám značné výhrady k umístění květin přímo na lino v místě zábradlí tyto zde můžete ponechat, jelikož zábradlí se bude nátěrem opravovat pouze lokálně v místech poškození a květiny jsou propletené zábradlím. Je nutné si uvědomit, že květináče umístěné přímo na lino brání řádnému úklidu a dochází k postupnému poškozování lina. Taktéž požádám všechny, kteří si do společných prostor umístili jakékoli předměty např. botníky, aby tyto podobu provádění prací odstranili.

Výmalba bude provedena stejně jako v prvním patře, kdy nátěr vanilkové barvy bude do 130cm nad podlahou omyvatelný. Tubus výtahu v modrém odstínu bude okolo komor až ke stropu proveden taktéž omyvatelným emailem pololeskem.  První patro bylo značně poškozeno, tak bude taktéž opraveno.

Jistě je všem známo, že se materiál a práce neustále zdražují a proto je nutné po provedení těchto prací počítat s tím, že v případě jakéhokoli poškození bude náhrada nekompromisně řešena s majitelem bytu, který toto byť nepřímo způsobí!

Taktéž bych rád všechny upozornil, že před prováděním rekonstrukce bytu je jeho majitel povinen informovat výbor SVJ!

Žádost o příspěvek na úhradu nákladů za energie

Dle novely energetického zákona jsem za všechny členy SVJ zažádal o příspěvek. Vše ještě budu upřesňovat.

Příspěvek na teplo 2022-2023

Takže přichází nemilá zpráva vláda ČR  na svém jednání dne 5. října 2022 bez udání důvodů zrušila platnost nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

 Z uvedeného důvodu je ukončen příjem formulářů s žádostí o příspěvek na teplo u našeho dodavatele tepla.

Čili budu situaci monitorovat a případně podám další informace, jak naše zmatečná vláda, která nedrží své sliby bude dále ve věci postupovat.

Žádost na Odbor životního prostředí SMK

Žádost v tomto znění jsem dnes odeslal níže uvedenému, abych eliminoval děsné jednání jeho podřízených:

 

Statutární město Kladno

Odbor životního prostředí

nám. Starosty Pavla č. 44

272 52  KLADNO

k rukám vedoucího odboru: Ing. Radovana Víta

 

Žádost o povolení opravy zvukové clony.

 

     Byl jsem pověřen členy SV Jerevanská 2599-2602, Kladno, abych Vás požádal o zvážení rozhodnutí pracovnice odboru, kterého jste vedoucím. Dovolte, abych Vás nejprve informoval o stavu věci, se kterou zjevně není seznámena pracovnice Odboru životního prostředí, a přesto ve věci rozhodla.

Jedná se o pozemek parc. č. 2867/1, Kladno Kročehlavy, na kterém je v části přiléhající k místní komunikaci v ulici Arménská od roku 2002 vybudována zvuková clona formou výsadby devíti lip stříbrných, doplněných okrasnými keři v souladu s osadbovým plánem. Tato byla dlouhodobě projednávána a následně schválena pod. č.j. ŽP-1250/2002-246-Mi. Byla zvolena jako vhodnější náhrada odclonění našeho domu č.p. 2599-2602 protihlukovou stěnou. V této době se zde projednávala výstavba obchodního centra a zásadní změna územního plánu. Pod předmětným vyjádřením jste podepsán osobně, kdy tuto záležitost vyřizovala paní Mikulecká. Oprávněnost naší žádosti byla následně potvrzena i vypracovanou hlukovou studií firmou Projektinvest s.r.o. v době výstavby OC Oáza v roce 2008.

Vzhledem k délce výkonu vaší práce v této pozici jste jistě důkladně seznámen se situací v místě, kde v posledních letech probíhá a ještě dlouho probíhat bude masivní výstavba bytových domů, které budou situovány bezprostředně za místní komunikací v ul. Arménská. Čímž zcela jistě dojde k dalšímu navýšení hluku v místě. V současné době zde provádí výstavbu investor fa. V-Invest, který z důvodu napojení šesti bytových domů na centrální vytápění a vodovodní řád, na jemu určené trase stavebním úřadem vykácel část keřů a jednu vzrostlou lípu.

Jelikož jsem se účastnil předmětného stavebního řízení, ve které jsem podal námitky došlo k dohodě s investorem, který se mj. zavázal, že uvede tzv. zvukovou clonu do původního stavu výsadbou 2-3 stromů doplněných keři. Což bylo naší majoritní podmínkou, jelikož je nutné si uvědomit, že členům našeho společenství již došla trpělivost s tichým souhlasem pracovnice odboru životního prostředí zodpovědné za toto území s tím, že každý investor v minulosti, který prováděl výstavbu v okolí OC Oáza, který vždy napojoval vodu a teplo tímto místem nikdy toto neuvedl do původního stavu, ačkoli rozryl a pokácel co mu stálo v cestě a to včetně povrchu komunikace.

Navíc když si uvědomíte, že majitel autosalonu V-Group pan Vlček pokácel všechny stromy ve stáří více jak 40 let situované na tomto pozemku města (vč. jedné lípy, která byla součástí clony), že protiprávně jeho stavba stojí na tomto pozemku, že na tomto pozemku vybudoval chodník v rozporu s projektovou dokumentací. Část tohoto pozemku, který si pronajal protiprávně oplotil, přičemž na tomto zatravněném pozemku, kde se při dešti vytváří laguna dlouhodobě parkuje mnoha vozidly 5,0m od oken našich bytů, nezbývá než souhlasit s názorem většiny členů našeho SVJ, kteří nevěří v nestrannost úředníků. Jednoznačně však tito neplní své povinnosti při správě cizího majetku, jak jim ukládají právní normy.

Ale přejděme k věci samotné. Dnes byla pracovnice OŽP, která právě zastupovala pí. Martínkovou kontaktována zástupkyní investora pí. Hlaváčovou s žádostí, o vyjádření k výsadbě stromů formou náhrady tato kategoricky uvedla, že se v tomto místě nic sázet nebude. A zároveň požádala paní Hlaváčovou o výsadbu stromů zcela na jiném místě na rozhraní ulic Litevská a Jerevanská, načež své podmínky upřesnila v emailu. Jednání této pracovnice považujeme za zcela nehorázné, která opravu věci stavbou dotčené, přesune na místo stavbou nedotčené.

Vážený pane byl bych velice rád, aby jste se přijel k našemu domu podívat, aby jste se sám přesvědčil, že pouze nemluvíme, že si pouze neztěžujeme, že se na zakoupených případně pronajatých pozemcích v okolí našeho domu snažíme vybudovat důstojné životní prostředí. Každý týden provádíme údržbu a úklid i na výše uvedeném pozemku a to více jak 20 let, protože majitel to nedělá.

A pak si ověřte kolik investic město Kladno věnovalo za posledních 15 let bezprostředně této lokalitě, nepočítaje soukromé investory.

Až si ověříte tyto skutečnosti, jistě se jako správný člověk na správném místě zasadíte pro změnu špatného rozhodnutí své podřízené a povolíte opravu zásadně poškozené clony, která naše oči a uši jako již jediná odděluje od betonu a plechového moru, kterého by měl býti urputným odpůrcem především pracovník odboru životního prostředí.

Předem děkuji za včasnou odpověď.